تماس با ما

+۹۳ ۷۹۴۱۱۵۵۴۴
شماره تماس مدیر مسوول:
ایمیل آدرس مدیر مسوول:
+۹۳ ۷۹۰۲۹۵۵۲۹
بخش هماهنگی خبر:

madanyat.daily@gmail.com

ایمیل روزنامه: