تایید مونوگراف در کمتر از 5دقیقه!

درباره نویسنده

مدیر وب‌سایت

مدیر وب‌سایت

یک نظر

برای درج نظر اینجا کلیک کنید
  • ما به یک نظام پویا وفاقد فساد که همانا یک نظام ناب اسلامی باشد ضرورت داریم که باید به مجرم مطابق شریعت غرای محمدی جزا داده شود در غیری ان این دموکراسی غربی هروز زهراهای دیګر قربانی میګیرند جامعه سر مایداری این بدبختی ها یرا به دنبال دارد فقط به اسلام چنګ بزنیم وبس