برنامه‌ای برای حمایت از اطفال نیازمند

راه مدنیت: برنامه حمایت از اطفال در کابل به‌دنبال سایر برنامه‌های حمایتی‌اش، به‌تاریخ 3 اسد سال 1400 نیز مقدار زیاد مواد درسی را در یک مرکز آموزشی در غرب کابل از سوی خانم فریبا زیب برای اطفالی که روی سرک‌ها کار می‌کنند توزیع کرد.

این برنامه توسط رمضان‌علی زیب از بیرون از کشور حمایت و تمویل می‌شود. آقای زیب و همکارانش از چند سال بدین‌سو حمایت اطفال نیازمند را روی دست گرفته‌اند.

این برنامه در مجموع برای حمایت از تدریس اطفال، کمک مالی، البسه و قرطاسیه می‌باشد.

رمضان‌علی زیب و همکارانش تاکید کردند که ما برنامه‌های کورس‌های حرفه‌ای، تعلیمی و صحت را برای اطفال و زنان بیوه نیز روی دست داریم و در حال حاضر تعداد 450 طفل مشمول این برنامه‌ها شده‌اند.

وی افزود که این برنامه‌هاي حمایتی ادامه خواهند یافت.