خبر

سه سناتور متهم به اخذ رشوه در بدل ضمانت رها شده‌اند

جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی کشور گفته که سه سناتور متهم به گرفتن رشوه، در بدل ضمانت از «توقیف» رها شدند.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی امروز یک‌شنبه (۱۴جدی) به روزنامۀ راه مدنیت گفت که موضوع توقیف سناتوران متهم را مطابق مادۀ ۱۰۲قانون اساسی جهت تصویب با مجلس سنا شریک ساخته، اما این مجلس توقیف آن‌ها را تصویب نکرده است.
وی تاکید داشت که مجلس سنا نه تنها توقیف این سه سناتور را تصویب نکرد، خواستار رهایی آن‌ها در بدل ضمانت شدند.
سخنگوی لوی سارنوالی تصریح کرد که این ادارۀ متهمان را مطابق احکام قانون در بدل ضمانت آزاد کرده، اما پروندۀ آن‌ها زیر بررسی و تحقیق قرار دارد.
قابل ذکر است که در ماده ۱۰۲قانون اساسی آمده: «هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شـود،‌ مامور مسوول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن اسـت اطلاع می‌دهد و متهم تحـت تعقیب عدلی قرار گرفته می‌تواند.»

به تلگرام ره مدنیت بپیوندید
این سناتورها برای بررسی فساد در ادارات درآمدزای بلخ رفته بودند که روز یک‌شنبه (۷جدی) از سوی لوی سارنوالی و ریاست عمومی امنیت ملی به اتهام اخذ۴۰ هزار دالر رشوه بازداشت شدند.
دو تن از سناتوران بازداشت شده، از سوی رییس‌جمهوری به عضویت مجلس سنا منصوب شده بودند که عضویت‌شان لغو شد.

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا