مقالات

قیام قهرمان‌ها

رمان «نجف بیگ» نوشته مهدی هزاره در ترکیه توسط انتشارات ÖZDEMIR  OFSET A MATBAACILIK به نشر رسیده است.

نویسنده در ابتدای رمان برای معرفی کتابش یادداشت کوتاهی نوشته که این نوشته خلاصه آن می‌باشد.

بســیاری از ملل و اقوام جهان با وجود تاریخ ضعیف، از مردم عادی

خود قهرمانانی ســاختند که فرهنگی غنی و نامی بزرگ را در عرصه جهانی برایشان به ارمغان آورده اســت. یکــی از همین قهرمانان، نجف بیگ شــیران (شــیرو) اســت که با وجود فضای خفقان‌آور زمان خود، به پاخواست و در راستای مقابله با ظالم قیام کرد.

قیام نجف بیگ از «سنگ موم» آغاز شد و توانست از پیشروی اشغالگران

جلوگیری کند. خان‌های وقت به بهانه تصرف مرتع و چراگاه، اشــغال را آغاز کردند. اشــغالی که در انتها به قتل، غارت و تجاوز ختم شــد. طی ۱۸سال قیام نجف بیگ، حتی یک جریب از زمین‌های ارزگان پس از اشــغال از دست مردم خارج نشد. قیامی که مردمی بودن، شعار آن بود و عدم تعرض در زمان قدرت، راز دوامش.

حکومتی که در طی ۱۸سال پایداری‌اش، کسی خاطره تلخ و ناعدالتی از

آن نشنید. این قیام اگرچه به قیمت جان عده‌یی کثیر تمام شد، اما ارثیه‌یی ارزشــمند از خود به جای گذاشت. این ارثیه، بیداری مردم بود تا در راســتای حفظ سرزمین خود بکوشند. این بیداری، منشأ جنبش‌های دیگری هم در سرزمین هزاره‌جات بود.

در واقع می‌توان گفت که:

نجف بیگ آغازگر قیام‌هایی علیه ظلم، دفاع از حق و برخورد با نسل‌کشی

است. جای تأســف و شــرم اســت که این قهرمان با این افتخارات، حتی قبر مشخصی هم ندارد.

از نوکرای جورباجور نجف

از تفنگ‌های بغل پور نجف…

مهدی هزاره

نوشته‌های مشابه

یک دیدگاه

  1. خانم سردبیر گرامی،
    این نبشته به قلم خود نویسنده و برای معرفی و اشتهار رمان شان قلم زده شده است. مگر “راه مدنیت” اجازه می دهد که یک نویسنده در توصیف و بزرگنمایی اثر خود مقاله بنویسد؟ ظاهرا بله!

دکمه بازگشت به بالا