در یک نظرسنجی از شهروندان چهار ولایت: حدود ۸۰درصد از عملکرد طالبان ناراضی‌اند

ضیا یوسفی؛ دانشجوی دکتورای حقوق کیفری

راه مدنیت: در یک نظرسنجی صورت‌گرفته از چگونگی نگرش شهروندان نسبت عملکرد طالبان در چهار ولایت کابل، بغلان، کاپیسا و پروان، حدود ۸۰درصد پرسش‌شوندگان از عملکرد طالبان اظهار نارضایتی کرده و آن را مخالف ارزش‌های اسلامی دانسته‌اند.

در این ولایت‌ها از شهروندان پرسیده شده که نسبت به رفتار طالبان در وضعیت کنونی (سال ۱۳۹۹) چه میزان رضایت دارند و اعمال آنان را چگونه ارزیابی می‌کنند.

در این نظرسنجی تلاش صورت گرفته که در طرح پرسش‌ها و چگونکی کار، از مسایل قومی، سمتی، مذهبی، سیاسی و شخصی دوری شده و معیارهای مورد قبول یک پژوهش رعایت گردد. بررسی یا ارزیابی نگرش شهروندان در ولایت‌های فوق نسبت به طالبان از آنجا ضروری احساس شد که در این اواخر ناامنی‌های ناشی از انفجار و انتحار از یک‌طرف و روند مذاکرات صلح از سوی دیگر، نگرانی‌های مضاعف را برای شهروندان ایجاد کرده است. در نهایت بر اساس ارائۀ جواب پاسخ‌دهندگان، میزان رضایت شهروندان از عملکرد طالبان سنجش و ارزیابی گردیده است.

روش‌شناسی

این گزارش با استفاده از پرسش‌نامۀ الکترونیکی (واتسپ، وایبر، ایمو، فیس‌بوک و ایمیل آدرس) تهیه شده است. جمع‌آوری داده‌های این مقاله، از طریق پیمایشی (Survey Method ) و نوع تصادفی می‌باشد. نوع پرسش‌نامه حاوی (items)های مختلف بوده که در میان ۳۰۰نفر از شهروندان افغانستان صورت گرفته است. برای تحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده از نرم‌افزار spss و روش تحلیلی و توصیفی استفاده‌ شده است. جامعۀ آماری این مقاله ۳۰۰نفر از  شهروندان در ولایت‌های کابل، کاپیسا، پروان و بغلان است که دارای سن متفاوت می‌باشند.

یافته‌ها

الف- سیمای پاسخ‌‌دهندگان

در گام نخست درمورد مشخصات عمومی پاسخ‌گویان اشاره می‌شود تا از طریق سیمای آماری آنان، اطلاعات کامل حاصل گردد. در ادامه در ارتباط با هر یک از مفاهیم به گونۀ اساسی پرداخته می‌شود.

بررسی پاسخ‌گویان بر اساس ولایت

بر اساس این گزارش، ۳۰درصد ولایت کابل، ۴۵درصد ولایت پروان، ۱۵درصد ولایت کاپیسا و ولایت بغلان ۱۰درصد جامعۀ آماری این ولایات را تشکیل می‌دهند.

بررسی پاسخ‌گویان بر اساس جنسیت

نتایج مندرج در جدول زیر نشان می‌دهد که بیشتر از ۴۷درصد جامعۀ آماری پژوهش را زنان، ۴۳درصد را مردان تشکیل می‌دهد و ۱۰درصد آن افرادی‌اند که جنسیت‌شان را مشخص نکرده.

بررسی پاسخ‌گویان بر اساس وظیفه

در میان افرادی که به پرسش‌ها پاسخ داده‌اند ۳۱٫۴درصد شغل آزاد دارند، ۲۷٫۹درصد معلم‌اند، ۱۸٫۶درصد محصل بوده، ۱۷٫۹درصد بیکارند و در نهایت ۴٫۳درصد، شغل خود را ذکر نکرده‌اند.

ب- توزیع

در این قسمت گزارش میزان درصدی بررسی و توصیف سنجش و نگرش شهروندان از عملکرد طالبان بر اساس جنسیت، شغل و ولایت مطابق سوال‌های بالا سنجیده شده و بر حسب هر یک از متغیرهای فوق، میزان رضایت شهروندان از رفتار طالبان بیان گردیده است.

جنسیت و درصدی رضایت از عملکرد طالبان

بر اساس توزیع فراوانی جامعۀ آماری این بررسی در چهار ولایت، زنان  ۸۱٫۴درصد نخیر و ۱۸٫۶درصد بلی و مردان ۹۰درصد نخیر و ۱۰درصد بلی  گفته‌اند. جدول آماری نشان‌دهندۀ آن است که هم در میان مردان و هم زنان بیش از ۸۱درصد رفتار طالبان را مخالف ارزش‌های اسلامی دانسته و اکثریت بالای مردان و زنان در جواب پرسش‌ها نخیر گفته و از عملکرد طالبان اظهار نارضایتی کرده‌اند.

ولایت و درصدی رضایت از عملکرد طالبان

در هنگام بررسی میان شهروندان ساکن در ولایت‌های کابل، پروان، بغلان و کاپیسا مشاهده گردید که اکثریت آن‌ها با بیشترین درصدی یعنی بالای ۷۰درصد نارضایتی خود را از عملکرد طالبان اظهار داشته‌اند. در جواب پرسش‌نامه ولایت کابل ۸۹درصد نخیر، ۱۱درصد بلی، ولایت پروان ۸۵درصد نخیر، ۲۵درصد بلی، ولایت کاپیسا ۷۴درصد نخیر و ۲۶درصد بلی و در همچنین ولایت بغلان ۷۵درصد نخیر و ۲۵درصد بلی گفته‌اند. نتیجه آماری نشان می‌دهد در هر چهار ولایت  با بیشترین جواب نخیر، یعنی حدود ۸۰درصد، نارضایتی شهروندان از رفتار طالبان را در این ولایات نشان می‌دهد.

شغل و درصدی رضایت از عملکرد طالبان

همان‌گونه که در بالا نیز اشاره شد، در میان افراد شاغل ۹۱درصد نخیر و ۹درصد بلی گفته‌اند. معلم ۹۴درصد نخیر و ۶درصد بلی، محصل ۸۸درصد نخیر و ۱۲درصد بلی، بیکار ۸۶درصد نخیر و ۱۴درصد بلی و ۷۵درصد نخیر و ۲۵درصد بلی افرادی‌اند که شغل خود را ذکر نکرده. نتیجه نشان‌دهندۀ آن است که در میان تمام اشخاص اعم از معلمان، محصلان، شغل آزاد، بیکاران و افرادی که نام خود را ذکر نکرده، بیش‌تر از ۷۵درصد شهروندان رفتار طالبان را نامطلوب دانسته و اظهار نارضایتی کرده‌اند.

نتیجه

در نهایت از جمع‌بندی و نتیجه‌گیری جامعۀ آماری این گزارش چنین به‌دست می‌آید که شهروندان پرسش‌شونده از ولایت‌های کابل، پروان، کاپیسا و بغلان از میان افراد بیکار، محصل، شغل آزاد، معلم و زن و مرد، نسبت به عملکرد طالبان با درصدی حدود ۸۰درصد اظهار نارضایتی کرده و اعمال و رفتار آنان را مخالف ارزش‌های اسلامی بیان نموده‌اند که این خود نشان‌دهندۀ نگرش مردم نسبت به طالبان است.

برچسب ها

درباره نویسنده

مدیر وب‌سایت

مدیر وب‌سایت

یک نظر

برای درج نظر اینجا کلیک کنید
 • نتایج نظر سنجی را هر چه باشد قابل تأمل است، واقعیت این است که شهروندان کشور اسیر مثلث شوم، دزدان، گرگان و ویروس کرونا اند. مردم در یک ناگزیری قرار دارند، وقتی همه مردم می دانند که هر دو جبهه دولت و تروریستان از یک منبع تمویل و مدیریت می شوند”، دیگر جای پرسش باقی نه می ماند. و همه خود را گوسفندان دم دکان قصابی فکر می کنند. ای کاش طرف دولت استقلالیت خود را می داشت که آن وقت انگشت روی دیگر طرف های می گذاشتیم. مشکل این است که به حال مردم هیچ کدام رحم نه دارد، ولی هر کدام به شکلی از مردم جان و مال می ستاند.
  البته قابل یادآوری می دانم که بنا بر مقوله تاریخی که می گویند: “حکومت ظالم از نبود حکومت بهتر است. ” و به نظر ابن خلدون، وجود اصل حکومت، صرف نظر از ظالم یا عادل بودن آن را ضروری است. حال مردم بیچاره و درمانده کشور ما از روی مجبوریت زیر چتر حکومت زندگی می کنند، چون وضعیت زندگی مردم انتخاب بین « بد » و «بدتر» است.
  درین شکی نیست که هر اجتماع انسانی بدون وجود حاکم و حکومت، نمی تواند قوام و دوام داشته باشد و آن چه که «جامعه» را معنا و مفهوم بخشیده و به آن حیثیت و هویت اجتماعی می دهد، همانا وجود حاکم و حاکمیتی است که در رأس همه امور جامعه یا کشور قرار دارد. بحث عادل بودن و ظالم بودن آن جداست.
  و این را نیز باید یاد آور شد که نیاز به حاکم و حاکمیت یکی از مهم ترین رکن فلسفه یی وجود یک قدرت مسلط در یک جامعه انسانی را تشکیل می دهد، وجود حاکم و حاکمیت سبب ایجاد نظم و همبستگی، امنیت و مصئونیت و تأمین نیاز های زندگی در جامعه می شود. البته اگر عادل و منصف و مردم سالار باشد. اگر غیر آن باشد، وضعیت جامعه مثل وضعیت جامعه ما یا کشور ما می شود.
  بحث روی کیفیت کار حاکم و حاکمیت جدا است، که این نظم حاکم، عادلانه باشد یا غیر عادلانه، متعصب باشد یا منصف، پرتبعیض باشد یا بی تبعیض، انحصارگر باشد یا کثرت گرا، مردم سالار باشد یا قوم سالار ؟! وجود نظم به یک جامعه، ثبات، دوام و استحکام می بخشد، که درین بخش متأسفانه پای حکومت می لنگد.
  حالا که در کشور نگون بخت ما مردم در زیر چتر دو بیرق زندگی می کنند و از کیفیت زندگی زیر این دو بیرق یا پرچم پرسش به عمل آمده است، اول برای حکومت حاکم و حامیان جهانی شان مایه شرمساری است که با وجود قوت های مسلح و امکانات فراگیر، حاکمیت غیر از آن چه خواست و نیاز مردم است، شکل می گیرد .

  اگر دیگران (امریکا و اروپا یا ناتو) تجاهل عارفانه می کنند، ما می دانیم که چند حکومتی، مقتضای ذاتی و ضروری شکل گیری اجتماع واحد انسانی را نقض می کند و به قانون شکنی، هرج و مرج، فساد و بی عدالتی مهارناپذیر و گسترده ای منجر می شود. که امروزه شاهد و ناظر چنین فجایع در کشور ما هستیم.

  حاکمیت های مختلف در واقع گروگان گرفتن مردم است، و این دلیل شکست مدعیان کاذب دموکراسی، حقوق بشر و مبارزه کذایی با تروریزم ساخته خود شان است.
  از وضعیت چهار دهه پسین در کشور بد بخت خود دریافتیم که هم کشور ما و هم سردمدان کشور های استعماری از نبود خردگرایی رنج می برند. و دوام این وضع وجدان بیمار آن ها را به نمایش می گذارد. که وجود چند حاکمیت در کشور ما خلاف موازین اخلاقی و قانونی بشر و خلاف توقع و انتظار مردم عدالت خواه و صلحجوی کشور ما و جهانیان واقع ببین و با وجدان است. که منجر به هرج و مرج و آنارشیزم و بالا رفتن تلفات و ازدیاد رنج بشر افغانستانی شده و در نهایت، عدالت را زیر سؤال برده و منجر به نقض حقوق بشر، رنج مضاعف شهروندان، بی ثباتی اوضاع، بیچارگی و دربدری مردم، نا امنی در جامعه، تجاوزگری به حقوق دیگران، بی نظمی در امور، فساد در مدیریت سیاسی، فساد در مدیریت مالی جامعه و خلاصه گسست های عمیق اجتماعی و نفاق ملی شده است. و گپ آخر :
  میهن به شــــام تیره گرفـتار صد بـــــلاست
  محتاج یک طـلوع پر از شــــادی و شفاست
  هم میهنــــــان ما به بـــــلای مضـــــــاعـفی
  در این فضــــــای تــــیره و آلوده مبتلاست
  شد دوره ای که سهم گـــــدا زاده هـــا کنون
  بازار ارز و دالر و یا خانه و طـــــــــلاست
  آن کس که پیش از این به الاغی سواره بود
  راحت به بـــنز ضـــــد گلولـــه پی صفاست
  کسی که در امریکه صاحب رستورانی بود
  حالا شده رئیس و ببین منزلش کجـــاست ؟

  عاقبت ما با این حاکمیت های ….. به خیر