برچسب -آزادی بیان

ترور سرمایه‌های اجتماعی مقدمۀ چیست؟

فقدان طبقۀ متوسط، ارزش‌های مدنی را به قربانی آسان مبدل کرده است رامین مظهر، شاعر می‌بوسمت در بین طالب‌ها نمی‌ترسی؟ که با خوانش «غوغا»، هزاران بار دیده و شنیده...