برچسب -آلودگی هوا

پایتخت نابسامان و مدیریت زباله

پیامدهای عدم مدیریت زباله قسمت دوم بسیاری از پاسخ‌دهندگان در این خصوص از پیامدهای منفی عدم مدیریت زباله با تاکید تمام سخن گفته‌اند. از جمله اینکه زباله، حاوی...