برچسب -دولت افغانستان

برنامه‌های دولت خالی از توسعه انسانی

توسعه انسانی یعنی افزایش قابلیت‌ها و گزینه‌های انتخاب افراد سرمقاله/ افغانستان باز هم رکورد ناکامی دیگری به نام خود ثبت کرد؛ ایستادن در سکوی عقب‌مانده‌ترین...