برچسب -کمیسیون ملی یونسکو

میراث فرهنگی کشور به‌نام و کام دیگران

دوتار و مینیاتور قربانی اهمال مسوولان کشور معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ: ما تازه‌کاریم پس از خبر ثبت جهانی مینیاتور یا نگارگری به‌نام کشورهای ایران،...